سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تیرماه98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حسینی موردراز طاهره محمدشریف 1020 آشنایی با بسترهای کاشت قارچهای خوراکی FO-070/1 82/50 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/12 قبول  
شیعی حلیمه فاضل 64 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 94 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/12 قبول  
قادری پور هانیه امان اله 2684 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 88 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/12 قبول  
روان بد روح اله جهرم 1 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/19 قبول  
مظفریان سید مهدی سید نصراله 124 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/19 قبول  
آبرومند پناه حبیب اله فرج اله 236 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/19 قبول  
عابدی ده شیخ مهدی عبداله 95 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 93 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/19 قبول  
رضائی زینب حیدر 101 دوخت لباس با الگوهای سایزبندی SE-373 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/19 قبول  
بی نیاز یعقوب جعفر 14 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 75 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/19 قبول  
چک نژادیان آمنه غلامرضا 8 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 80 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/19 قبول  
بهره بر جلال فضل اله 1532 کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای (دیاگ ) AT-301 70 88 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/19 قبول  
روانگرد محمد علی 317 محوطه سازی UB-437 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/19 قبول  
نوشادی ولی لشکر 1547 محوطه سازی UB-437 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/19 قبول  
بهره بر جلال فضل اله 1532 برق خودرو 2 AT-329 50 85 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/26 مردود  
سبزپور مژگان عبدالرحیم 1022 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/26 قبول  
فولادیان کیش ثریا فضل اله 7 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/26 قبول  
مژدهی پور مهناز شکراله 687 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 92 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/26 قبول  
آبرومندپناه حبیب اله فرج اله 236 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 76/70 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/26 قبول  
نوشادی ولی لشکر 1547 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 70 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/26 قبول  
بی نیاز یعقوب جعفر 14 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 70 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/26 قبول  
کیائی حامد قلی 10 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 80 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.