سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردين 1398نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیم گل حسینعلی نصرت اله 15  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 80 قم 1398/01/21 قبول  
واشیان صادق علی 4497 FLASH IT-640 _ 98 قم 1398/01/21 قبول  
تحریری مریم عبدالحسین 31611 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 97 قم 1398/01/21 قبول  
واشیان صادق علی 4497 کار آفرینی مقدماتی PD-206 84 90 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
حاتمی وحید محمد 1539 کار آفرینی مقدماتی PD-206 64 90 قم 1397/11/11 مردود اجرا در استان
پورمند رضا نعمت اله 22098 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 90 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
دهقان سعید اسمعیل 2974 کار آفرینی مقدماتی PD-206 94 90 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
امیری هاشم مهدی 10917 کار آفرینی مقدماتی PD-206 84 94 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
برقعی سید فواد سید جواد 1489 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 95 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
موسوی فاخر سید طاها سید علی 3995 کار آفرینی مقدماتی PD-206 60 92 قم 1397/11/11 مردود اجرا در استان
عوائدی علیرضا حمید 1341 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 90 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
ملالو محسن اصغر 3765 کار آفرینی مقدماتی PD-206 84 95 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
جوکار شاه آبادی محمد علی محمد 13 کار آفرینی مقدماتی PD-206 70 96 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
نیکو اورنگ مسعود حسن 27696 کار آفرینی مقدماتی PD-206 80 90 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
سعادت کیش داود نقی 101735 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 100 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
رضائی رضا خیراله 30053 کار آفرینی مقدماتی PD-206 84 91 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
قاسمی احمد غلامحسین 253 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 92 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
قادری زهرا محمد 8952 کار آفرینی مقدماتی PD-206 84 90 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
باقریه رقیه عباس 2562 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 90 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
هاشمی اکرم السادات سید حسن 77 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 90 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
ممیز فریده فضل اله 1292 کار آفرینی مقدماتی PD-206 96 94 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
رضائی زینب السادات حسین 197 کار آفرینی مقدماتی PD-206 88 91 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
شایانی فر زهرا عبداله 503 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 90 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
تحریری مریم عبدالحسین 31611 کار آفرینی مقدماتی PD-206 84 92 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
چاوشی خاتمی لیلا حسین 63 کار آفرینی مقدماتی PD-206 76 90 قم 1397/11/11 قبول اجرا در استان
توسلی لیلا رضا 3471 کار آفرینی مقدماتی PD-206 غ 90 قم 1397/11/11 مردود اجرا در استان
تحریری آسیه عبدالحسین 21568 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 90 قم 1398/01/21 قبول  
موسوی نژاد فریده سید محمد صادق 02462816 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-2 FL-336/2 82 _ قم 1398/01/28 قبول  
حجتی زاده حسن محمد 3878 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 83/30 93 قم 1398/01/28 قبول  
کیومرثی نسرین عباس 352 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 95 قم 1398/01/28 قبول  
نظری شمسی غلامحسین 2784 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 95 قم 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.