سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
کریمی کرمعلی نعمت اله 599 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 76/70 90 خراسان شمالی 1398/04/26 قبول  
حسین نیا مریم ابراهیم 533 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 92 _ خراسان شمالی 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.