سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
حاجی زاده پریسا سید عبدالوهاب 905 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 96 فارس 1398/07/03 قبول  
ترنج زر پروانه اسد 960 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 86/70 95 فارس 1398/07/03 قبول  
انصاری فرد محمدمهدی حسین 392 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 93/30 88 فارس 1398/07/03 قبول  
زارع علیرضا هدایت 760 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 90 فارس 1398/07/03 قبول  
موسوی سید محمدباقر سید حبیب اله 258 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 93/30 92 فارس 1398/07/03 قبول  
فتاحی منتها جعفر 33 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 فارس 1398/07/03 قبول  
مدنی قهفرخی مرضیه بهمن 75 پداگوژی PD-159 80 90 فارس 1398/07/03 قبول  
مقامی عصمت محمدحسین 9904 خراش روی فلز WO-049 _ 98 فارس 1398/07/03 قبول  
زارعی صدراله یداله 59 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 65 89 فارس 1398/07/03 مردود  
ابراهیمی مهران مرتضی 181 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 72/50 90 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
ابوالقاسمی پیمان حبیب 670 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 62/50 97 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
اکبرزاده غلامعباس اردشیر 487 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 60 90 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
اله دادی صادق رمضانعلی 9 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 70 95 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
امینی افشین شمس الدین 4 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 60 90 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
ایزدشناس حسین قاسم 26046 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 75 94 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
بنائی سعیده منصور 2550028805 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 65 95 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
پیرسلامی محمدحسن کاظم 478 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 70 92 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
حاجی زاده پریسا سید عبدالوهاب 905 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 77/50 92 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
حبیبی فرامرز دریاقلی 741 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 77/50 88 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
رضا نژاد عبدالخالق غلامرضا 1045 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 70 92 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
رضایی علی صیاد 16 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 60 88 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
روشن اصغر مسلم 659 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 50 95 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
روشن ضمیر فرهاد حسین 1000 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 غ 90 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
زارعی صدراله یداله 59 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 67/50 95 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
ساده وحید صادق 15060 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 62/50 90 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
صفائیان زهرا علی 821 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 65 92 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
طاهری ارمغان محمد 1094 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 65 90 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
عاشوری علی اصغر حداد 59 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 67/50 95 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
قاسمی احمد علی کرم 282 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 72/50 95 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
قناعت پیشه عبدالرسول حسن 2733 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 70 92 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
کریمی اصغر اکبر 329 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 65 90 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
گلبهار حقیقی حمیدرضا سیف اله 1254 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 غ 89 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
گودرزی مهدی غلامحسین 1478 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 75 92 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
میری امین عزیزاله 1788 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 75 90 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
نجات الهی سید بدرالدین سید مرتضی 961 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 67/50 90 فارس 1398/07/04 مردود اجرا در استان
اکبری محمدرضا غریب 1147 فرآوری خشکبار FI-007 83/30 96 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
بهرامیان پریوش آقالر 549 فرآوری خشکبار FI-007 86/70 95 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
توکلی هیلدا علی 341 فرآوری خشکبار FI-007 90 95 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
توکلی حمید حجت اله 5 فرآوری خشکبار FI-007 93/30 95 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
حق شناس جلال الدین حسن 16 فرآوری خشکبار FI-007 100 96 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
راستیان زهرا علی اکبر 844 فرآوری خشکبار FI-007 90 95 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
رضائی علی محمدحسن 6933 فرآوری خشکبار FI-007 100 95 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
زادسر عبدالرضا فیروز 2 فرآوری خشکبار FI-007 93/30 96 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
زارعی محمود نوشاد 54 فرآوری خشکبار FI-007 93/30 95 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
شهریور ساناز امراله 4514 فرآوری خشکبار FI-007 100 95 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
عباسی احمدرضا علی اصغر 8 فرآوری خشکبار FI-007 96/70 100 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
علیزاده محمدابراهیم عبدالعلی 1384 فرآوری خشکبار FI-007 83/30 98 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
قطبی فائضه محمد 673 فرآوری خشکبار FI-007 96/70 97 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
لطفی نژاد عبداله حسین 5265 فرآوری خشکبار FI-007 93/30 95 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
مرادی چمران نصراله 139 فرآوری خشکبار FI-007 86/70 95 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
مستفیضی اعظم حسین 380 فرآوری خشکبار FI-007 100 98 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
مسعودی زهره حاجی آقا 20668 فرآوری خشکبار FI-007 93/30 95 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
منعم امین علیرضا 781 فرآوری خشکبار FI-007 100 97 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان
جوکار هادی یونس علی 704 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 96 فارس 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
دولت خواه احمد محمد 420 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/20 _ فارس 1398/07/10 قبول  
دهقانی کامران قاسمعلی 2511 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 94/20 _ فارس 1398/07/10 قبول  
کنعانی اسماعیل ماشااله 415 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 94/40 _ فارس 1398/07/10 قبول  
کاظمی قاسم حسین 464 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 93 _ فارس 1398/07/10 قبول  
زردشت مهدی محمدکاظم 179 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 96/70 96 فارس 1398/07/10 قبول  
غلامی علیرضا محمدحسین 106 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 96/70 96 فارس 1398/07/10 قبول  
مدنی قهفرخی مرضیه بهمن 75 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 92 فارس 1398/07/10 قبول  
سیاح نرگس فلک ناز 57 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 93 فارس 1398/07/10 قبول  
عبدلی مهروش علی محمد 545 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 92 فارس 1398/07/10 قبول  
مشوش محبوبه خلیل 620 طراحی و چاپ پارچه 1 SE-113 _ 92 فارس 1398/07/10 قبول  
غلامی شهرآبادی جلیل علی 257 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 غ _ فارس 1398/07/10 مردود غیبت بیش از ده درصد
رضاخانی محمدرضا خلیل 262 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 55 _ فارس 1398/07/10 مردود  
زردشت مهدی محمدکاظم 179 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 فارس 1398/07/17 قبول  
سادات سید شریف سیدرحمن 510 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 فارس 1398/07/17 قبول  
غلامی علیرضا محمدحسین 106 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 فارس 1398/07/17 قبول  
هوشیار بهمن نصراله 125 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 فارس 1398/07/17 قبول  
ادب پور خدیجه عطاء 411 پلیوار دوز بلوچ( پیشرفته) SE-334 _ 98 فارس 1398/07/17 قبول  
رفیعی فاطمه ابراهیم 39 پلیوار دوز بلوچ( پیشرفته) SE-334 _ 100 فارس 1398/07/17 قبول  
سیاح نرگس فلک ناز 57 پلیوار دوز بلوچ( پیشرفته) SE-334 _ 96 فارس 1398/07/17 قبول  
عبدلی مهروش علی محمد 545 پلیوار دوز بلوچ( پیشرفته) SE-334 _ 98 فارس 1398/07/17 قبول  
مشوش محبوبه خلیل 620 پلیوار دوز بلوچ( پیشرفته) SE-334 _ 97 فارس 1398/07/17 قبول  
رضاخانی محمدرضا خلیل 262 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 غ _ فارس 1398/07/17 مردود غیبت بیش ازده درصد
نقی زاده مصطفی محمدحسن 45 فرآوری خشکبار FI-007 86/70 91 فارس 1398/07/17 قبول  
کوشکی محمدمیلاد مسعود 2400018537 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 46/70 _ فارس 1398/07/17 مردود  
محسنی هادی محمدصادق 124 مکالمه شغلی 1 انگلیسی FL-571 93/50 _ فارس 1398/07/17 قبول  
محسنی هادی محمدصادق 124 PLC  مقدماتی دلتا PE-425 _ 95 فارس 1398/07/24 قبول  
رحیمی زیبا علی اصغر 1 اخلاق حرفه ای  PD-122 _ 90 فارس 1398/07/24 قبول  
آرشام مریم علی 4115 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 95 فارس 1398/07/24 قبول  
کریمی میترا محمدعلی 13 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 90 فارس 1398/07/24 قبول  
جمشیدی حسن نعمت اله 15868 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 91 فارس 1398/07/24 قبول  
شمشیری فرد عرفان قلی 2400192936 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 92 فارس 1398/07/24 قبول  
فارسی علی علی محمد 15862 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 92 فارس 1398/07/24 قبول  
میرقادری سیدعلیرضا سیدمرتضی 1052 پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی ) 1 IN-047 93/30 94 فارس 1398/07/24 قبول  
نقی زاده جهرمی مصطفی محمدحسن 45 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 97 فارس 1398/07/24 قبول  
صابری محمد علی اصغر 517 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 70 _ فارس 1398/07/24 قبول  
مرادنژاد حسین مراد 47 علم مواد(غیرحضوری-مجازی) MA-018/1 60 _ فارس 1398/07/24 مردود  
دهقانی کامران قاسمعلی 2511 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 70 _ فارس 1398/07/24 قبول  
رضاخانی محمدرضا خلیل 262 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 غ _ فارس 1398/08/01 مردود غیبت بیش ازده درصد
بهرامیان پریوش آقالر 549 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 80 _ فارس 1398/08/01 قبول غیبت بیش ازده درصد
راستیان زهرا علی اکبر 844 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 86/70 _ فارس 1398/08/01 قبول  
علیزاده سروستانی محمد ابراهیم بدالعلی 1384 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 66/70 _ فارس 1398/08/01 مردود  
قطبی فائضه محمد 673 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 86/70 _ فارس 1398/08/01 قبول  
مستفیضی اعظم حسین 380 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 86/70 _ فارس 1398/08/01 قبول  
مسعودی زهره حاجی آقا 20668 آشنایی با طرح کسب وکار در کشاورزی(مجازی-غیرحضوری) FO-136 86/70 _ فارس 1398/08/01 قبول  
انصاری فرد محمد مهدی حسین 392 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 95 فارس 1398/08/01 قبول  
زارع علیرضا هدایت 760 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 95 فارس 1398/08/01 قبول  
موسوی سید محمدباقر سیدحبیب اله 258 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 90 فارس 1398/08/01 قبول  
یعقوبی زاده فرد سعید رضا جهانزیر 1241 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 92 فارس 1398/08/01 قبول  
گوهری مهناز قاسم 1230 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 86 فارس 1398/08/01 قبول  
شورکی محمدمهدی مرتضی 36 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 80 _ فارس 1398/08/01 قبول  
یزدان پناه لیلا غلامرضا 186 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 70 _ فارس 1398/08/01 قبول  
ابوالقاسمی پیمان حبیب 670 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 92 _ فارس 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.