سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
انصاری فرد محمدمهدی حسین 392 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 91/70 96 فارس 1398/09/06 قبول  
جوکار علی صدراله 408 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 79/20 96 فارس 1398/09/06 قبول  
موسوی سیدمحمدباقر سید حبیب اله 258 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 91/70 96 فارس 1398/09/06 قبول  
یعقوبی زاده فرد سعید رضا جهانزیر 1241 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 83/30 96 فارس 1398/09/06 قبول  
انصاری فرد محمدمهدی حسین 392 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 91/70 95 فارس 1398/09/06 قبول  
جوکار علی صدراله 408 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 91/70 95 فارس 1398/09/06 قبول  
موسوی سیدمحمدباقر سید حبیب اله 258 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 91/70 95 فارس 1398/09/06 قبول  
یعقوبی زاده فرد سعید رضا جهانزیر 1241 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 83/30 98 فارس 1398/09/06 قبول  
مسعودفر زهرا ماشااله 19628 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 96 فارس 1398/09/06 قبول  
بنایی سعیده منصور 2550028805 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 96/70 _ فارس 1398/09/06 قبول  
جعفری امیر محمدحسین 30 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 غ - فارس 1398/09/06 مردود  
دولت خواه احمد محمد 420 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ فارس 1398/09/13 قبول  
انصاری فرد محمدمهدی حسین 392 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 95 96 فارس 1398/09/13 قبول  
جوکار علی صدراله 408 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 90 95 فارس 1398/09/13 قبول  
موسوی سیدمحمد باقر سیدحبیب اله 258 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 95 95 فارس 1398/09/13 قبول  
یعقوبی زاده فرد سعیدرضا جهانزیر 1241 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 85 96 فارس 1398/09/13 قبول  
انصاری فرد محمدمهدی حسین 392 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 83/30 93 فارس 1398/09/13 قبول  
جوکار علی صدراله 408 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 62/50 93 فارس 1398/09/13 مردود  
موسوی سیدمحمد باقر سیدحبیب اله 258 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 83/30 95 فارس 1398/09/13 قبول  
یعقوبی زاده فرد سعیدرضا جهانزیر 1241 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 75 95 فارس 1398/09/13 قبول  
طاهری ارمغان محمد 1094 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 95 فارس 1398/09/13 قبول  
پشنگه زهرا سهراب 46 مکالمه شغلی زبان انگلیسی 5 FL-575 89 _ فارس 1398/09/13 قبول  
ادب پور خدیجه عطا 411 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 92 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
اردالی فاطمه غلامعلی 15 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 85 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
آرشام مریم علی 4115 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 85 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
باقری معصومه ماندنی 5072 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 98 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
برامکی طاهره باقر 16962 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 96 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
تاجیکی سمیرا عبدالحسن 1919 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 90 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
حاجی زاده پریسا سید عبدالوهاب 905 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 90 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
حسینی سیده سارا سید ابراهیم 781 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 90 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
رحیمی زیبا علی اصغر 1 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 92 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
عبدلی مهروش علی محمد 545 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 90 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
فرهادی فاطمه صفر 9 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 90 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
کرمانی سمیه احمدعلی 460 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 100 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
مشوش محبوبه خلیل 620 مکرومه بافی (بافت مینی مکرومه) SE-378 _ 90 فارس 1398/09/13 قبول اجرا در استان فارس
شورکی محمدمهدی مرتضی 36 ASP.NET IT-520/1 _ 100 فارس 1398/09/20 قبول  
کریمی مهدی محمدعلی 2410943071 برش قطعات WE-075 90 92 فارس 1398/09/20 قبول  
نجات الهی سید بدرالدین سید مرتضی 963 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 95 فارس 1398/09/20 قبول  
هوشیار بهمن نصراله 125 جوشکاری با گاز اکسی استیلن IN-175 _ 94 فارس 1398/09/20 قبول  
یعقوبی مریم بختیار 1676 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 97 فارس 1398/09/20 قبول  
غریبی علی شاه مراد 489 دستگاه تصفیه آب خانگی IN-204 100 96 فارس 1398/09/20 قبول  
ساده وحید صادق 15060 ساخت پروژه WO-573 _ 93 فارس 1398/09/20 قبول  
باستان پور غلامرضا کریم 278 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ فارس 1398/09/20 قبول  
دولت خواه احمد محمد 420 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 80 _ فارس 1398/09/20 قبول  
کنعانی اسماعیل ماشااله 415 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 65 _ فارس 1398/09/20 مردود  
رضاخانی محمدرضا خلیل 262 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 79/90 _ فارس 1398/09/27 قبول  
زارع پور حیدر مهدی 1036 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 88/30 _ فارس 1398/09/27 قبول  
زمانی وکیل آبادی هادی علی 21 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 82/70 _ فارس 1398/09/27 قبول  
سعادت خواه مرتضی قدراله 5 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 77/09 _ فارس 1398/09/27 قبول  
ایزدشناس حسین قاسم 26046 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 97 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
باقری معصومه ماندنی 5072 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 70 96 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
دهقانی کامران قاسمعلی 2511 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 95 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
رضا نژاد عبدالخالق غلام رضا 1045 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 95 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
سجادی راضیه سادات سید علی محمد 893 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 97 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
شمس محمدکاظم احمد 1400 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 غ غ فارس 1398/09/27 مردود اجرا در استان
صفری الهام خلیل 3682 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 96 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
فرمنش مهدی عبدالرسول 570 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 75 92 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
قاسمی محسن محمدصادق 91 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 95 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
قناعت پیشه عبدالرسول حسن 2733 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 91 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
کارآزما محمدرضا غلامحسین 231 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 94 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
کشاورزی رسول اکبر 5610 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 95 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
کوثری سکینه حاج بابا 2 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 96 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
گودرزی مهدی غلام حسین 1478 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 97 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
محسنی فرد محمدرضا عباس 215 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 90 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
مسعودفر زهرا ماشااله 19628 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 85 97 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
نیکوبخت لیلا جلیل 19945 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 96 فارس 1398/09/27 قبول اجرا در استان
آتشبار مهدی فرج 48 چیلرهای تراکمی سطح 1 IN-029 75 86 فارس 1398/09/27 قبول جدیدالاستخدام قدیم
مستفیضی اعظم حسین 380 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 89 _ فارس 1398/09/27 قبول  
مسعودی زهره حاجی آقا 20668 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 100 _ فارس 1398/09/27 قبول  
کریمی مهدی محمدعلی 488 سیستم دزدگیر و دوربین مدار بسته PE-206 _ 92 فارس 1398/09/27 قبول  
جمشیدی صدیقه نعمت اله 170 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 97 فارس 1398/09/27 قبول  
امینی افشین شمس الدین 4 ساخت پروژه WO-573 _ 94 فارس 1398/09/20 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.