سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
فرجی سینا کیوان فرج اله 391 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 97 _ گیلان 1397/11/03 قبول  
محمدپور ایمان عباس 1317 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 97 _ گیلان 1397/11/03 قبول  
ترابی معصومه اسداله 369 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 100 گیلان 1397/11/03 قبول  
اقبال اخلاقی علی احمد 1457 عکاسی با موبایل ( غیر حضوری) AV-364 _ 40 گیلان 1397/11/03 مردود  
صفری زاد جواد محمد 7 عکاسی با موبایل ( غیر حضوری) AV-364 _ 80 گیلان 1397/11/03 قبول  
آذریان فرزاد محمد قلی 1858 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 94 گیلان 1397/11/03 قبول  
سحرخیز مسعود ناصر 10 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 93 گیلان 1397/11/03 قبول  
میرزایی صیقلانی رمضانعلی تقی 1503 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 97 گیلان 1397/11/03 قبول  
صناعتی زاده ژیلا موسی 79620 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 100 گیلان 1397/11/09 قبول  
صادقی مهران علی نقی 38 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 85 گیلان 1397/11/09 قبول  
امام دوست مهرداد هادی 5886 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 98 گیلان 1397/11/09 قبول  
کاظمی طاسکوه رویا محمدقلی 64 اصول بهداشت در صنایع غذایی FI-004 96/70 94 گیلان 1397/11/16 قبول  
گزمه اعظم یوسف 2455 اصول بهداشت در صنایع غذایی FI-004 93/30 95 گیلان 1397/11/16 قبول  
شهبازی روح انگیز ن 1620565722 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 95 گیلان 1397/11/16 قبول  
حامیان رودسری علیرضا یداله 13046 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 90 _ گیلان 1397/11/16 قبول  
کافی کسمایی رضا رجبعلی 31239 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 85 _ گیلان 1397/11/16 قبول  
محمد پور ایمان عباس 1317 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 90 _ گیلان 1397/11/16 قبول  
اکباتانی نژاد شبنم احمد 57 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 89 گیلان 1397/11/16 قبول  
حیدری پهلویان محسن اردشیر 43644 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
معبود مژدهی اسماعیل محمدهادی 246 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
شاهرخ زاده حسین رحیم 773 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
عزیزی زهرا عزیزاله 797 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
شمالی آیدا غلامعلی 7362 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
محسنی الهام علی 562 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
سلیمانی تازه آبادی ژاله ابول 636 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
ندافیان مجتبی حسین 144 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
حسین زاده کاسانی لیلا صفرعلی 30806 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
عزت پناه حجت اسماعیل 945 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
مشعوف علی احمد 569 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
فتحی میاردان مریم امیدعلی 31482 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
صالحی حسین عبداله 1829 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
صبوری آزاد امیر مسلم 17469 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
حسن زاده میثم حسن 977 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
حبیبی ماچیانی مهدی مصطفی 1684 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
فاضلی سیده لیلا قدیر 109 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
حیدری خلسری مرضیه یعقوب 108 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
برومند پروین غلامحسین 839 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
جوادی نیا سیده لیلا سید ابراهیم 462 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
حداد مومنی مرضیه مهدی 992 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
خلیلی راد نیما احمد 4894 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 91 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
چربدست رضا حسن 261 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
نگران لنگرودی پیمان احمد 476 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
خراسانی راد سید فاطمه سید محمد 831 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
شریف نیا مهدی علی 136 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/19 قبول اجرا در استان
رحیمی زهرا حسین 943 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
فدایی رقیه حسین 6 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
خاتمی نژاد سیده سمیه سید یحیی 719 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
زرعی چیان فرشته عباس 759 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
کمالی خرم رود مهدی اسماعیل 88 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
پورعابد گلرودباری یاسین فاضل 2450 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
شادبهر مجید محمود 1482 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
رضوی سید نصرالدین سید حسن 16 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
رمضانی نژاد صغری موسی 2755 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
خاک طبع طاهره ابوطالب 6796 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
پورمحمد سمانه محمدعلی 2756 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
اکباتانی نژاد شبنم احمد 57 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
جمال امیدی علی محمد 233 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
کوچکی امیر عبداله 35 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
محمدحسینی قاضیانی اشرف گداعلی 10113 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
دشتبان مهدی غلام محمد 69 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
صادق موسوی سید آرش میرفتاح 16 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
حلمی خمیرانی حسین عاشور 1260 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
خانجانی زهره رضا 714 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
خوشقدم اسماعیل عزیز 986 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
سلیمانی سیده محبوبه سید عبدالحسین 851 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
هاشمی محمد ابراهیم خلیل 8 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
لقایی امیر یوسف 1926 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
مینویی عاطفه حسین 755 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
بخشی آیت امامعلی 858 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
قربانی وحید مرتضی 33 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
عرب نژاد میرسعید میراحمد 2894 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 95 گیلان 1397/10/26 قبول اجرا در استان
حبیبی محمد مصطفی 1684 اپراتوری جایگاه CNG تکمیلی سطح 1 AT-648 90 90 گیلان 1397/11/17 قبول  
سحرخیز توچایی مسعود ناصر 10 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ گیلان 1397/10/19 مردود اصلاحیه
محمدی قنات غستانی علی رسول صفرعلی 993 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ گیلان 1397/10/19 مردود اصلاحیه
دانش پژوه اکبر رحیم 126 PLC  S7-1200  مقدماتی PE-431 _ 91 گیلان 1397/12/01 قبول  
چربدست رضا حسن 261 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 95 گیلان 1397/12/01 قبول  
خلیلی راد نیما احمد 4894 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 91 گیلان 1397/12/01 قبول  
برومند خاجانی پروین غلامحسین 839 بازاریابی PD-706 100 85 گیلان 1397/12/01 قبول  
مشعوف علی احمد 569 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 غ _ گیلان 1397/12/01 مردود  
جلالی محمدرضا عباس 41 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ TAL3  WE-040/1 _ 85 گیلان 1397/12/01 قبول  
محسنی الهام علی 562 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 گیلان 1397/12/01 قبول  
حسنی معصومه محمدباقر 444 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 91 گیلان 1397/12/01 قبول  
بخشنده سیدرضا سید مصطفی 103439 کارگاه آموزشی سیستم های امنیت الکترونیک (غیرحضوری وحضوری) EL-809/0 _ 85 گیلان 1397/12/01 قبول  
کافی کسمایی رضا رجبعلی 31239 کارگاه آموزشی سیستم های امنیت الکترونیک (غیرحضوری وحضوری) EL-809/0 _ 85 گیلان 1397/12/01 قبول  
رضوی بالاجور ثری سید نصرالدین سید حسن 16 لوگو PE-023 _ 97 گیلان 1397/12/01 قبول  
شادبهر مجید محمود 1482 لوگو PE-023 _ 97 گیلان 1397/12/01 قبول  
چترآذر فائقه محمد 1591 مدیریت سرویسهای مجازی سازی VSPHERE5 IT-330/1 _ 91 گیلان 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.